ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

3.4.11

??

ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವ
ಸಡಗರದಲ್ಲಿ
ಬದುಕು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ.
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...