ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

1.4.11

ಬೆತ್ತಲು

ಬೆತ್ತಲಾಗಬೇಕು!
ಕತ್ತಲ ಕಳೆಯಲು
ಮನಸ್ಸು ಬೆತ್ತಲಾಗಬೇಕು!
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...