ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ನದಿ ಹರಿದು
ಸಾಗರ ಸೇರೋದು
ಕಳೆದುಹೊಗೋದು
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೋ
ಅಥವಾ
ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೋ?
- ವಿನಯ್ ಬಿ. ಎಸ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...