ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಸಾವಿನಾಚೆ.

ಸಾವಿನಾಚೆಗೊಂದು
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ!!
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್ 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...