ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಅಹಂ.

ಅಹಮ್ಮಿನ
ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆವಾಗ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಸಿಗುವುದೇ?
- ಅಭಿ ಹನಕೆರೆ.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...