ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಪರಿಹಾರ.

ನನ್ನ
ಸಾವು ಮಾತ್ರ
ನನ್ನ ಕಾಡದ
ನೋವಾಗಬಹುದು. - ಅವಿನಾಶ್ ಹನಕೆರೆ.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...