ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಅರ್ಥ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದೇ ಜೀವನ.
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...