ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಕನಸು - ಭ್ರಮೆ.

ಕನಸುಗಲಿರಲಿ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲ
ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ
ಅವೆರಡಕ್ಕೂ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...