ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಕನಸು.

ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ತುಂಬಲು
ಕನಸುಗಳಿರಬೇಕು.
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...