ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ನಿರೀಕ್ಷೆ.

ನಿನ್ನೆ
ಬರಿದಾದರು
ನಾಳೆ
ಬೆಳಕಿಲ್ಲವೇ?
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...