ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಇರುಳು.

ಕಾಣದ ಕೈಗಳು
ಕರೆದಾಗ
ಹೊರಟವನು,
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುತಿಹೆನು;
ಗುರಿ ಏನೆಂದು ಅರಿಯದ ನಾನು
ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವೆನು?
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...