ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಪಾಪಿಯ ಭಾಗ್ಯ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಪರದಾಟದಲ್ಲಿ
ಪೇಚಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಪ್ರೀತಿಯೇ ದಕ್ಕದ
ಪಾಪಿಯೇ
ಭಾಗ್ಯವಂತ!!
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...