ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

21.11.15

ಬೊಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ

ಕು.ಸ.ಮಧುಸೂದನ್
ಒಳ್ಳೆಯದನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು?
ನದಿಗಳು ಮಲೀನವಾಗಿವೆ
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
ಭೂಭಾಗಗಳು ತೂತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
ಕಾಡುಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ
ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮಸಣಗಳಾಗಿವೆ
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವವರು ಸಿಕ್ಕರೂ
ಸಿಗುತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ
ಬೊಗಸೆಯಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...