Nov 22, 2018

ಅವಳು

ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿ
ಅವಳ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಬೆಳಕೊಳಗೆ
ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವುದು 
ಕತ್ತಲಿನ ಭಯವ ಅಳಿಸಿ 
ಉಲ್ಲಾಸದ ಅಭಯ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅರಳುವುದು .
ಅದೆಷ್ಟು ನೋವ ಉಂಡರು 
ನರಳಿಕೆಯ ಮರೆತು ನಗು 
ಚೆಲ್ಲುವ ಅವಳು 
ನೋವು ಕೂಡ ಅವಳೆಡೆಗೆ 
ಬರಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡುವುದು . 

ಎದೆಯೊಳಗೆ ವೇದನೆ ಹೆಪ್ಪಾಗಿದ್ದರು 
ಹರುಷದಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ 
ಹಗುರಾಗಿ ಬದುಕೊಳಗೇ 
ವಿಹರಿಸುವವಳು ಅವಳು 
ಬದುಕಲಾರದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ 
ಈ ಬದುಕು ಎನ್ನುವ ಪಾಠ 
ಅನುಕ್ಷಣ ಬೋದಿಸುವಂತೆ ಬದುಕುವವಳು ಅವಳು

No comments:

Post a Comment