ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

1.3.15

ಜೀವದ ಮಾತು.

H N EshaKumar
ಮಾತಿನ ಲಯವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾವಕೆ 
ಸೋತಿರುವೆ ನಾ ಹಾಗೆಯೇ 
ನಿನ್ನೆದೆಯ ಭಾವ ಸೆಳೆತಕೆ..! 
ಅಪ್ಪುಗೆಯೊಂದಷ್ಟೇ 
ಸಾಕ್ಷಿಯೂ... 
ಜೀವ ಜೀವದ ಮಾತಿಗೆ! 
ಎರಡು ಮೂರಾಗುವ 
ಬಯಕೆಯಲ್ಲ 
ಸಂಭಂದದ ರಾಗಕೆ 
ಒಲಿದರೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲವು

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...