ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

23.11.14

ನುಡಿಯು ಸಿರಿಯಲ್ಲ ಬದುಕು.... ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮತ ಮಂಗಳೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನನುಡಿಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...