ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

22.2.14

Very true (source - seppo.net)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...