ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

29.12.13

Funny quotes

Don't kiss keep distance!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...