ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಮುಖವಾಡ

ಇಲ್ಲಿರುವವರು
ನಾವಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ
ಮುಖವಾಡಗಳಷ್ಟೇ
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...