ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

5.12.09

ಮುಖವಾಡ 2

ಮುಖವಾಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಾದವರು ನಾವು
ಮುಖವಾಡ
ಕಳಚೋಣವೆಂದರೆ
ಅಸಲಿ ಮುಖದ
ಕುರುಹೇ ಇಲ್ಲ!!
-ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಅರ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...