ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

circle.

ಓಡಿದೆ ಓಡಿದೆ
ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವ
ತನಕ
ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ;
ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ,
ಜೀವನದ circle ಅದುವೇ!!
-ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್ 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...