ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಅವಳು.

ಮರೆತೆನೆಂದುಕೊಂಡರು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಮರುಕಳಿಸುವ ನೆನಪೇ
ಪ್ರೀತಿ.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...