ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ತೆರೆ ಸರಿದಾಗ.

ನಗುವ ಗುಲಾಬಿ
ಹೂವಿನ ಹಿಂದೆ
ನೋವೆಂಬ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ;
ನಗಿಸುವವರ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ನಗಲಾರದಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ.
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...