ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಲಹರಿ.

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ನಾರುವವರು ನಾವು ತಾನೆ!!
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...