ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

12.6.09

ಅವಳೇ ಕಾರಣ.

ನೆನಪಿನಂಗಳದಿ
ಚಂದಿರನ
ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಅವಳ ನಗು;
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು
ಆವರಿಸಿದ
ಅಂಧಕಾರದ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲು
ಕೂಡ ಅವಳೇ!!
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್ 
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರಸ್.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...