ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

13.4.09

ಭಾವ.

ಭಾವನೆಗಳೇ ಹೀಗೆ

ಭಾವುಕನೇ ಹೀಗೆ

ಒಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಗಳ

ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರುವ;

ಒಮ್ಮೆ ನಲಿವ;

ಜಾರಿದರೂ

ನಲಿದರೂ

ಭಾವವೇ ಜೀವಾಳ

ಇದೇ ನನ್ನ

ಬದುಕು.

-ವಿನಯ್ ಬಿ ಎಸ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...