ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

27.3.09

ನೆಪ

ಉಸಿರು ನೀನೆ,
ಜೀವವು ನೀನೆ
ಅವೆರಡರ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಇರೋ
ನಾನು
ಬರಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ,
ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ನಾನಿಲ್ಲ ,,,,
- ವಿನಯ್ ಬಿ ಎಸ್

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...