ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

28.1.09

ಸಾವು.

ಸಾವು!
ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ
ಸಹಜ;
ಸನಿಹವಾದಷ್ಟೂ
ಕಠಿಣ.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...