ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

25.1.09

ಪುರಾವೆ.

ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಲಿಂದ
ಬಂದವರು;
ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಅಲೆಗಳು,
ಒಳಗೆ
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳು.
( ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓ ಮನಸೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...