ಮಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ' ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

21.7.17

ಯಶೋಧರೆಯ ಅಂತರಂಗ

ರಘು ಮಾಗಡಿ
ನಟ್ಟ ನಡುರಾತ್ರಿ ಬೀಸುತಿಹ ತಂಗಾಳಿ
ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ
ರಾಜ ಕುವರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ
ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ
ಪವಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ
ಸುರ ಸುಂದರಿ ಪತ್ನಿ ‘ಯಶೋಧರೆ’
ಮುದ್ದು ಮಗ ರಾಹುಲನ ಜೊತೆ
ಮುಗಿಯದ ತೊಳಲಾಟ ಆತನದು
ಇದೇ ಬದುಕು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೆ ಇಲ್ಲ
ಜಗದ ಸತ್ಯವನರಸಿ ಹೊರಡುವುದೆ
ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಸಂದಿಯಲಿ
ಸುಮಗಳ ಸೌಗಂಧವನು ಹೊತ್ತು
ತೂರಿ ಬರುತಿಹ ತಂಗಾಳಿ
ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಾಚೆ ‘ಅನಂತ ದಿಗಂತ’
ನೆರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...